Kuopion Uimaseuran säännöt


1. Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Kuopion Uimaseura ry.

2 §

Seuran kotipaikka on Kuopion kaupunki.

3 §

Seura on perustettu lokakuun 11. päivänä vuonna 1904 ja sen tarkoituksena on harjoittaa uintiurheilutoimintaa sen kaikilla osa-alueilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää valmennus- ja kilpailutoimintaa sekä koulutus- ja konsultointi- ja kurssitoimintaa uinnin, vesipallon, taitouinnin, triathlonin ja muiden mahdollisten uintiin liittyvien lajien osalta.

2. Jäsenyys seurassa

4 §

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen seuran hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö, joka suorittaa jäsenmaksun ja sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä. Kannatusjäseneksi voi seuran hallitus ottaa yksityisiä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä tai säätiöitä, jotka suorittavat vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Kunniajäseneksi seura voi kutsua henkilöitä, jotka erityisen huomattavasti ovat edistäneet seuran toimintaa ja uintiurheilua yleensä. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään seuran kokouksessa ja sen on oltava yksimielinen. Kunniajäsenelle annetaan seuran kunniamerkki. Hänellä ei ole maksuvelvoitetta.

5 §

Päästäkseen osalliseksi seuran jäsenilleen tarjoamasta eduista on jäsenten huolehdittava jäsenmaksujensa suorittamisesta. Jäsen on oikeutettu kantamaan seuran merkkiä. Erityisen ansioituneille jäsenille voi seuran kokous antaa hallituksen esityksestä ansiomerkin erityistä merkkisääntöä noudattaen.

6 §

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla seuran kokoukseen pöytäkirjaan. Jos jäsen muistutuksista huolimatta on jättänyt vuosimaksunsa suorittamatta tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella loukannut seuran tarkoitusperää tai kunnian- ja rikoslakeja tai toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita, on hallituksella oikeus erottaa hänet seurasta. Rangaistuspäätöksestä on rangaistu jäsen oikeutettu vetoamaan seuran kokoukseen jättämällä 14 päivän kuluessa ko. päätöksestä tiedon saatuaan valituskirjelmän hallitukselle.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

Urheilulle vieraiden aineiden käyttö

Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen

Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena

Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa

Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu

Urheiluhuijaus

Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi

Tuloksista etukäteen sopiminen

Vedonlyönti

Vedonlyönti omasta kilpailusta

Lahjonta

Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

Sukupuolinen häirintä seuratoiminnassa tai sen ulkopuolella

3. Jäsenmaksut

7 §

Jäsenmaksujen suuruudet määrää seuran vuosikokous kutakin vuotta varten erikseen. Jäsenmaksut on suoritettava ennen tilivuoden päättymistä.

4. Seuran toimielimet

8 §

Seuran toimielimet ovat seuran kokoukset sekä hallitus.

9 §

Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä joko rahastonhoitajan tai sihteerin kanssa. Lisäksi hallitus voi antaa oikeuden seuran nimen kirjoittamiseen erikseen siihen valitsemalleen henkilölle.

5. Seuran kokoukset

10 §

Seuran varsinainen kokous pidetään loka-marraskuussa hallituksen lähemmin määräämässään paikassa ja aikana. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin hallitus katsoo ne tarpeellisiksi tai kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä sellaista kirjallisesti anoo hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

11 §

Seuran varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - esitetään edellisen tilivuoden hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös - esitetään tilintarkastajien lausunto - vahvistetaan tilinpäätös ja hyväksytään toimintakertomus - päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille - vahvistetaan hallituksen laatima seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio - valitaan hallituksen puheenjohtaja - valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle - valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet - vahvistetaan jäsenmaksu - päätetään, missä lehdessä seuran kokoukset tiedotetaan - päätetään seuran virkailijoiden palkkioista - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut hallituksen esittämät asiat

12 §

Hallituksen on ilmoitettava varsinaisen kokouksen ajasta ja paikasta vähintään neljätoista (14) päivää ennen julkaisemalla kokouskutsu edellisen varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä. Ylimääräisistä kokouksista on ilmoitettava samalla tavoin viimeistään viikkoa ennen kokousta. Muista asioista hallitus ilmoittaa jäsenille parhaaksi katsomallaan tavalla.

13 §

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ainoastaan asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle. Asioista, joita jäsenet haluavat varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä seuran hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

14 §

Seuran kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

15 §

Seuran kokouksissa tapahtuvat äänestykset ovat avoimia. Jos joku äänioikeutetuista pyytää, on vaali toimitettava suljetuin lipuin. Valtakirjalla ei saa äänestää. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa puheenjohtajan ääni. Kokouksissa jäsenmaksunsa maksaneilla seuran jäsenillä kullakin jäsenellä on yksi ääni.

6. Seuran hallitus

16 §

Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi (6) jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen kokoukseen. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi (3) seuraavaksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksesta eroaa vuosittain kaksi (2) jäsentä. Aluksi arvan sitten vuoron mukaan. Mikäli joku hallituksen jäsenistä eroaa, valitaan hänen jäljelle olevaksi toimikaudekseen uusi jäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

17 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen (3) jäsenen ollessa saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksesta laaditun pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

7. Seuran tilit

18 §

Seuran tilivuosi on elokuun 1. päivästä heinäkuun 31. päivään. Tilit on annettava tilintarkastajain tarkistettavaksi 14 vuorokautta ennen seuran varsinaista kokousta. Tilitarkastajain on annettava hallitukselle kirjallinen lausunto tarkastuksesta. Seuran tilinpäätöksen allekirjoittaa puheenjohtaja yhdessä rahastonhoitajan kanssa.

8. Muita määräyksiä

19 §

Seuran tekemät päätökset astuvat voimaan heti ellei niitä tehtäessä ole siitä toisin määrätty eikä yhdistyslaki toisin määrää. Tarpeen vaatiessa voi seuran kokous näiden sääntöjen puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa järjestettäviä säädöksiä, perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja ja valita näiden tarpeelliset toimikunnat.

20 §

Näiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskeva päätös on ollakseen pätevä tehtävä kahdessa (2) vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa muuttamista tai purkamista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuissa äänistä.

21 §

Seuran purkautuessa on sen varat ja omaisuus käytettävä seuran tarkoitusperän edistämiseen tavalla, jonka se seuran kokous määrää, joka viimeksi päättää seuran purkamisesta.